connect to the tree of life center with sms

connect with SMs

Ενημερωθείτε με SMS

  • Viber-4.0-for-iOS-app-icon-small
  • Instagram Social Icon
  • Trip Advisor Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Our Social Media Platforms

#TreeofLifeCentre #Learning #Fun #Events #Cyprus #New #Skills #Wellness #CyprusEvents #TreeOfLife #Event #Workshops

#Lectures #Seminars #Courses #ShareKnowledge #TOLC #Cultivateyourmind #InspireMe #Larnaka #Larnaca #ThingsToDoInLarnaca #ThingsToDo #Seminars #Yoga #MovieNights #Documentaries #Meditation #Theater #Kids #Talks #BellyDance #Burlesque #Reiki #Improvisation #Comedy #OpenMic #Pilates #OSHO #BookClub #Qigong #TaiChi #KungFu #StandUp

5G Awareness Talk

€5.00Price
[ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ] 
Over 180 scientists and doctors in almost 40 countries are warning the world about 5G health risks: 𝟓𝐆 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐟𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐦𝐚𝐠𝐧𝐞𝐭𝐢𝐜 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐦𝐟𝐮𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭.If you’re not alarmed about 5G radiation dangers, you should be…We have joined forces with other organisations to help educate the public about 5G dangers, and until we create the informative/ discussion events, we kindly ask that you SAVE THE DATEs below, and help us spread the word about two upcoming gatherings:In Greek - 9th July at 8pm at the Tree of Life CentreIn English - 10th July at 8pm at the Tree of Life Centre.

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Περισσότεροι από 180 επιστήμονες και γιατροί σε περίπου 40 χώρες προειδοποιούν τον κόσμο για τους 5G-κινδύνους για την υγεία: τ̲ο̲ ̲5̲G̲ ̲θ̲α̲ ̲α̲υ̲ξ̲ή̲σ̲ε̲ι̲ ̲σ̲η̲μ̲α̲ν̲τ̲ι̲κ̲ά̲ ̲τ̲η̲ν̲ ̲έ̲κ̲θ̲ε̲σ̲η̲ ̲σ̲ε̲ ̲η̲λ̲ε̲κ̲τ̲ρ̲ο̲μ̲α̲γ̲ν̲η̲τ̲ι̲κ̲ά̲ ̲π̲ε̲δ̲ί̲α̲ ̲ρ̲α̲δ̲ι̲ο̲σ̲υ̲χ̲ν̲ό̲τ̲η̲τ̲α̲ς̲ ̲κ̲α̲ι̲ ̲έ̲χ̲ε̲ι̲ ̲α̲π̲ο̲δ̲ε̲ι̲χ̲θ̲ε̲ί̲ ̲ό̲τ̲ι̲ ̲ε̲ί̲ν̲α̲ι̲ ̲ε̲π̲ι̲β̲λ̲α̲β̲έ̲ς̲ ̲γ̲ι̲α̲ ̲τ̲ο̲ν̲ ̲ά̲ν̲θ̲ρ̲ω̲π̲ο̲ ̲κ̲α̲ι̲ ̲τ̲ο̲ ̲π̲ε̲ρ̲ι̲β̲ά̲λ̲λ̲ο̲ν̲.̲Εάν δεν ανησυχείτε για τους κινδύνους ακτινοβολίας 5G, θα έπρεπε... Έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας με άλλους οργανισμούς για να βοηθήσουμε να εκπαιδεύσουμε το κοινό για τους κινδύνους του 5G και μέχρι να δημιουργήσουμε τις ενημερωτικές συναντήσεις, σας παρακαλούμε να κρατήσετε τις πιο κάτω ημερομηνίες και να μας βοηθήσετε να διαδώσουμε τις δύο επερχόμενες συναντήσεις:

Στην Ελληνική γλώσσα - 9 Ιουλίου στις 8μμ στο Tree of Life CentreΣτην Αγγλική γλώσσα - στις 10 Ιουλίου στις 8μμ στο Tree of Life Centre